top of page

Nyheter och finansiell information om FastOut Int (Publ)

Nyheter

Finansiella rapporter

IR/Bolag

Styrelse

Thomas Edselius – Styrelseordförande

Håkan Lindgren – Verkställande direktör, Styrelseledamot

Joakim Stenberg – Styrelseledamot

Sofia Lind – Styrelseledamot

Revisor

Ernst & Young – Per Karlsson

IR-kontakt

Kalender

2024-02-23 – Årsrapport 2023

2024-04-26 – Delårsrapport 1 2024

2024-08-30 – Delårsrapport 2 2024

2024-10-31 – Delårsrapport 3 2024

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

FastOut är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm samt med utveckling i New Dehli. FastOut är listat på Nordic Growth Market NGM och följer därmed NGMs regelverk.

 

Fastout tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom Aktietorget inte definieras som en reglerad marknad och dessa regler därmed inte är tillämpningsbara.

Bolagsordning

Organisation

I dagsläget har FastOut 4 personer anställda på vårt kontor i Stockholm. Mjukvaruutveckling sker på konsultbasis via ett närstående bolag i New Delhi.

Koncernstruktur

FastOut koncernstruktur framgår av matrisen nedan.

FastOut Int. (Publ)

 

100%

FastOut AB

Aktien

Aktien

Aktien och aktiekapital

Aktiekapitalet i FastOut Int. (Publ) uppgår till 3 369 179,4 fördelat på 67 383 588 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK och antal aktier till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.


Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Fastout Int. (Publ) tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn på NGM: FOUT
ISIN-kod för aktien som handlas på NGM: SE0007525738
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

bottom of page